Wydatki typu OPEX są rozłożone w czasie, dlatego stanowią dla przedsiębiorstwa mniejsze obciążenie niż jednorazowa opłata. Ponadto za każdy okres rozliczeniowy przedsiębiorca Silvio Berlusconi ujawnia nową 30-letnią dziewczynę po wielomilionowym rozstaniu z partnerem otrzymuje fakturę VAT, a koszty podlegają nieskomplikowanej procedurze odliczeń od podatku. CAPEX ma ogromne znaczenie dla działalności i rozwoju firmy.

CAPEX vs. OPEX

Termin OPEX to skrót od wyrażenia operating expenditures czyli wydatki operacyjne. Są one zaliczane do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa np. Mogą mieć formę leasingu czy opłat za usługi, takie jak kolokacja, Cloud Computing lub korzystanie z outsourcingu IT.

Cash pooling w grupie kapitałowej

Dokładniej w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Istnieje jednak bardzo prosta formuła, aby móc ją obliczyć wyłącznie za pomocą rachunku zysków i strat i bilansu. CAPEX, skrót od Capital Expenditure, określa wydatki kapitałowe, które przedsiębiorstwo podejmuje w celu nabycia, utrzymania lub ulepszenia aktywów kapitałowych.

Koszt operacyjny

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Grupy kapitałowe rządzą się swoimi prawami i mają do dyspozycji pewne instrumenty niedostępne dla innych podmiotów. Cash poolingu, czyli specjalistycznej usłudze bankowej polegającej na wspólnym zarządzaniu środkami pieniężnymi. Niniejszy artykuł porusza wiele kwestii związanych z cash poolingiem, takich jak procedura, rodzaje konsolidacji sald, korzyści ze stosowania tego instrumentu, a także podatkowe aspekty, o których warto wiedzieć. Innymi słowy nie ma poprawnej odpowiedzi, czy dużo, a mało jest dobre. Wszystko będzie zależeć od rodzaju firmy, którą masz, ponieważ duża firma to nie to samo, co lokalna (niski CAPEX dla dużej firmy może być wysoki dla małej i odwrotnie).

Tabela porównawcza Capex vs. Opex

Wydatkiem operacyjnym projektu (ang. OPEX) będą płatności z tytułu wynagrodzeń pracowników, materiały, usługi obce. Załóżmy, że firma opublikowała Prawdziwy brazylijski znów wygrywa słabość dolara bilans za poprzedni i bieżący rok oraz bieżący rachunek zysków i strat. I z tym chcemy zobaczyć inwestycję w Capex dokonaną w tym roku.

CAPEX+OPEX=TOTEX czyli co zrobić, żeby poznać koszt życia projektu w ciągu mgnienia oka

Procedurę wyceny, która uwzględnia te przepływy metodą w odrębnym opracowaniu dotyczącym modelu DCF – zachęcam do lektury. Na koniec zamieszczam plik arkusza kalkulacyjnego z obliczeniami. Analizując wyżej przedstawiony wzór można wywnioskować, że kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych nie powinna przysporzyć większych problemów. Niemniej jednak, warto jest wiedzieć dlaczego w zaprezentowanej formule występują te, a nie inne elementy sprawozdania finansowego.

Odnosi się to do niezbędnych wydatków na utrzymanie lub rozbudowę aktywów kapitałowych, takich jak fabryki, maszyny, samochody itp. W nomenklaturze ekonomicznej capex praktycznie zawsze będzie w konflikcie z opex, ponieważ optymalizacja (obniżanie) kosztów operacyjnych będzie powodować wzrost kosztów kapitałowych. Wiąże się to bezpośrednio z innowacją i rozwojem nowych technologii, które są zawsze na początku droższe od technologii już znanych i upowszechnionych. Ich zaletą jest jednak to, iż są tańsze (bardziej efektywne) w trakcie eksploatacji. CAPEX jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w ramach zakupu lub zwiększenia użyteczności aktywów takich jak sprzęt do produkcji, budynki przemysłowe czy inne nieruchomości. Z punktu widzenia zasad podatkowych, CAPEX jest wydatkiem, który nie może zostać odliczony od podatku w roku, w którym jest poniesiony.

Warto jednak pamiętać, że skupianie się wyłącznie na kosztach operacyjnych nie zawsze skutkuje wysokiej jakości produktami o niskich początkowych kosztach wdrożenia. Długoterminowe korzyści finansowe i środowiskowe można osiągnąć dzięki odpowiednim inwestycjom i zrównoważonemu podejściu do zarządzania. Proszę zawsze pamiętać, o trudnościach wynikających z przeniesienia metodyki ustalania wartości EBIT na grunt polskiej rachunkowości.

Capex (nakłady inwestycyjne), w hiszpańskich nakładach kapitałowych, to inwestycja w kapitał lub aktywa trwałe, którą firma dokonuje w celu nabycia, utrzymania lub ulepszenia swoich aktywów trwałych. Capex, czyli wydatki kapitałowe firmy, można znaleźć w rachunku przepływów pieniężnych, szczególnie w sekcji dotyczącej działalności inwestycyjnej. Jednak istnieje prosty wzór umożliwiający obliczenie Capexu tylko na podstawie rachunku zysków i strat oraz bilansu. CAPEX (capital expenditures) to wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych, lub na zwiększenie ich wartości.

Capex (ang. capital expenditures), czyli wydatki kapitałowe, oznaczają w ekonomii wydatki związane bezpośrednio z rozwojem produktu. Przenosząc to na budowlane „podwórko”, można w uproszczeniu powiedzieć, że pod tym pojęciem kryją się wydatki ponoszone przez zamawiających, związane z samym kosztem wybudowania obiektu. Wszystkie opracowania koncepcyjne, projekty i dokumenty pozwoleniowe oraz realizacja są właśnie wydatkami kapitałowymi. Zakup nieruchomości, maszyn, technologii ale również  wartość zapotrzebowania na kapitał obrotowy, który będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków bieżących zanim nastąpią wystarczające wpływy z projektu.

Nakład inwestycyjny (ang. CAPEX, capital expenditure) – nakład przeznaczony na zakup, utrzymanie lub ulepszenie środków trwałych, takich jak budynki, pojazdy, maszyny czy grunty[1][2]. Nakładem inwestycyjnym jest zarówno sytuacja, gdy zostaje kupiony nowy środek trwały, jak i gdy fundusze są przeznaczane do przedłużenia użyteczności środka trwałego[3]. W języku ekonomii capex Dow Jones Industrial Average znajduje wsparcie post Jackson Hole i opex są często postrzegane jako przeciwstawne pojęcia, ponieważ redukcja kosztów operacyjnych prowadzi do wzrostu wydatków kapitałowych. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku innowacji i tworzenia nowych technologii, które często są droższe niż istniejące rozwiązania. Niemniej jednak przynoszą one korzyści, takie jak niższe koszty operacyjne i większa wydajność.

  1. Warunkiem zaliczenia kosztów jako CAPEX jest zakup przedmiotu, który będzie składnikiem majątku trwałego przedsiębiorstwa, nabytym w celu utrzymania lub ulepszenia jego działalności.
  2. Stąd też w modelu DCF oblicza się wartość całej firmy na podstawie przepływów FCFF, dyskontuje przy stopie WACC, sumuje (razem z wartością rezydualną), a następnie od rezultatu odejmuje się wartość długu netto[2].
  3. Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google.
  4. Każdorazowo konieczne jest ich właściwe klasyfikowanie oraz rozliczanie.

W zależności od dokonanego wyboru odpisy amortyzacyjne od składników nabytych z dofinansowania będą kosztem podatkowym albo będą wyłączone z kosztów. Krytyczna różnica polega na traktowaniu tych wydatków w rachunku zysków i strat. Przy uwzględnianiu wydatków inwestycyjnych w PKB ważne jest wzięcie pod uwagę wszelkich niesprzedanych zapasów. Dzięki temu, zmiany w danym roku, znajdą tam swoje odzwierciedlenie. Jeżeli nastąpi spadek zapasów, jego wartość musi zostać uwzględniona właśnie w dochodzie narodowym. Niestety wiele firm, działów zakupów nie traktuje wystarczająco poważnie kwestii przekazywania informacji zwrotnej lub nie poświęca jej wystarczająco dużo uwagi.

Rzeczywiste wydatki inwestycyjne są sumą planowanych i nieplanowanych inwestycji w zapasy. Pojęcie to kontrastuje z kosztami operacyjnymi, czyli kosztami ponoszonymi w związku z wykorzystaniem środka. Różnica między nakładem kapitałowym a kosztem operacyjnym może nie być oczywista dla części nakładów; na przykład, odmalowanie parkingu może być uznane za część działalności operacyjnej centrum handlowego. Jako rozgraniczenie przyjmuje się to, czy korzyść z nakładu przekracza aktualny rok obrotowy[5].

Także tym, którzy lubią pachnącą kawę z ekspresu albo… przymierzają się do zakupu do domu drukarki komputerowej. Albo rozważają zakup łódki na Mazurach albo używanego samochodu. Tak czy owak, kimkolwiek jesteś, ryzyko związane w życiu codziennym z nierozumieniem tych pojęć jest większe niż myślisz.

Elastyczność chmury to możliwość szybkiej zmiany infrastruktury IT w celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb firmy. Na przykład, jeśli szczyt usług przypada na jeden miesiąc, możesz skalować zgodnie z zapotrzebowaniem i zapłacić większy rachunek za ten miesiąc. Jeśli w następnym miesiącu popyt spadnie, możesz zmniejszyć zużyte zasoby, a następnie obniżyć rachunek. Ta elastyczność umożliwia dynamiczne zarządzanie kosztami, optymalizując wydatki w miarę zmieniających się wymagań. W trakcie realizacji projektu wartość wypracowanych w trakcie kolejnych okresów nadwyżek środków pieniężnych pozwala na zwiększenie kapitału obrotowego potrzebnego do sfinansowania rosnącej wielkości produkcji i sprzedaży.

Ze względu na ich różne atrybuty, każdy jest obsługiwany w inny sposób. OPEX to wydatki krótkoterminowe i zazwyczaj zużywają się w okresie rozliczeniowym, w którym zostały zakupione. Oznacza to, że są wypłacane co tydzień, co miesiąc lub co rok.

Jeśli firma chce zwiększyć swoje dochody, może zamiast tego zdecydować się na wydatki kapitałowe i odjąć tylko niewielką ich część jako wydatek na przestrzeni lat. Będzie to oznaczało wyższą wartość aktywów w bilansie, a także wzrost dochodu netto, który może pokazać inwestorom. Ostatecznie zwiększy wycenę firmy, a także cenę jej akcji. Wydatki inwestycyjne brutto stanowią jeden z elementów obliczania dochodu narodowego gospodarki. Produkt Krajowy Brutto mierzy się poprzez wartość wszystkich wyprodukowanych dóbr i usług finalnych.

Koszty te można odzyskać jedynie przez pewien okres czasu w drodze amortyzacji, w zależności od tego, czy nakłady inwestycyjne są aktywami materialnymi czy niematerialnymi. Capex jest znany jako wydatki kapitałowe, podczas gdy Opex to wydatki operacyjne. FCFF, czyli omawiane w niemniejszym artkule wolne przepływy pieniężne są integralnym elementem wyceny przedsiębiorstwa.

Należy zaznaczyć, iż czasem nazywane są nakładami inwestycyjnymi. Wydatki kapitałowe to główne zakupy, które zostaną wykorzystane po bieżącym okresie rozliczeniowym, w którym zostały zakupione. Koszty operacyjne to codzienne wydatki, których celem jest utrzymanie firmy w ruchu.

CAPEX jest więc bardzo istotnym elementem działalności przedsiębiorstwa. Dostarcza informacji o tym, czy firma inwestuje w celu dalszego rozwoju, czy po prostu w celu utrzymania się na rynku. Wydatki inwestycyjne nie mogą być odliczane od dochodu dla celów podatkowych, podczas gdy wydatki operacyjne mogą być odliczane od podatków. Mianowicie, nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych są elementem rachunku przepływów pieniężnych, a dokładniej przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej.

Capex i Opex to dwa kluczowe terminy związane z kosztami w biznesie. Capex, czyli wydatki kapitałowe, odnoszą się do inwestycji w środki trwałe i mają na celu nabycie, utrzymanie lub ulepszenie środków trwałych. Z drugiej strony, Opex, czyli koszty operacyjne, odnoszą się do bieżących wydatków związanych z prowadzeniem produktu, firmy lub systemu. W biznesie koszty operacyjne to te, które są ponoszone w sposób ciągły, np. Krótko mówiąc, są to środki zainwestowane przez firmę w celu przekształcenia zapasów w produkt. W żargonie ekonomicznym CAPEX stoi zwykle w opozycji do OPEX, ponieważ obniżenie wydatków operacyjnych zwiększa wydatki kapitałowe.

Zalicza się do nich przede wszystkim inwestycje dokonane w kraju w danym roku, niezależnie od tego, czy zastępują one dobra zużyte do wytworzenia tegorocznej produkcji. Prywatne inwestycje krajowe netto, to natomiast wyłącznie przyrost zasobów dóbr inwestycyjnych kraju. Nie zalicza się do nich jednak inwestycji zastępujących zużyte maszyny i wyposażenie. Wartość netto wydatków, wskazuje natomiast na zmiany w zasobach dóbr kapitałowych w danym kraju. Jeżeli zmiana jest dodatnia, potencjalny produkt państwa mierzony zasobami kapitałowymi rośnie. Jeśli jest ujemna, potencjał produkcyjny mierzony zasobami kapitałowymi zmniejsza się.